กองกำกับการสืบสวน 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากจะมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับสืบสวนคดีอาญาตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาแล้ว ยังเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการสืบสวนปราบปรามการก่อความไม่สงบอันเป็น ภัยคุกคามของชาติที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ศชต.

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 125/2554

พ.ต.อ.ชอบ คิสาลัง เป็น รอง ผบก.สส.ศชต. พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ เป็น รองผบก.ศฝร.ศชต. พ.ต.อ.พัฒนวุธ อังคะนาวิน เป็น รอง ผบก.สส.ศชต. พ.ต.อ.มนัส ศิกษมัต เป็น รอง ผบก.อก.ศชต. พ.ต.อ.สมบัติ หวังดี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี เป็น ผกก.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ เป็น ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ทองสุข จรัลพงศ์ เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด เป็น ผกก.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี พ.ต.อ.พรพันธ์ ทิมขำ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.ไมตรี ฉิมเฉิด เป็น ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ เป็น ผกก.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี พ.ต.อ.วิโรจน์ บุญรัตน์ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.สมพร มีสุข เป็น ผกก.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ เป็น ผกก.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
   
พ.ต.อ.สามารถ วิชัยขัทคะ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.เสน่ห์ จรรยาสถิต เป็น ผกก.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส พ.ต.ท.กองอรรถ สุวรรณขำ เป็น ผกก.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.จงใจรักษ์ คงเผ่า เป็น ผกก.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ต่วนเดร์ จุฑานันท์ เป็น ผกก.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ธนสิทธิ์ มัทยาท เป็น ผกก.สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา พ.ต.ท.ปัตตะ มะดาวา เป็น ผกก.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ภักดี ปรีชาชน เป็น ผกก.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.มานะ นาคทั่ง เป็น ผกก.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.มานิตย์ ยิ้มซ้าย เป็น ผกก.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ยุคล ประสาทนานนท์ เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.วิชัย แจ้งสกุล เป็น ผกก.สภ.ธารโต จว.ยะลา พ.ต.ท.สกนธ์ อนนท์รัตน์ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย เป็น ผกก.สภ.รามัน จว.ยะลา พ.ต.ท.อดุลย์ ปีแนบาโง เป็น ผกก.สภ.มายอ จว.ปัตตานี
   
พ.ต.ท.อาซีส อุมายี เป็น ผกก.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี พ.ต.ท.อุทัย ทิพย์เสภา เป็น ผกก.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.กองทัพ เสนาทิพย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.จำลอง สุวลักษณ์ เป็น สวญ.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.เจริญ ธรรมขันธ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา พ.ต.ท.ชาติชาย ชนะสิทธิ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.รือเสาะ  จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ทวีศักจ์ สุวพิชญ์ภูมิภัทร เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ก้องพานิชกุล เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ปัญญา คารวนันท์ เป็น สวญ.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา พ.ต.ท.พัฒนะ บูรณะกลัศ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.วิโรจน์ นวลแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ศุภกร พึ่งรศ เป็น รอง ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.อาภากร ลบบำรุง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.คณิต กลิ่นศรีสุข เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส
   
พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วงศ์พรหมเมศร์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา พ.ต.ท.เจริญ นวนทอง เป็น สวญ.สภ.ปะแต จว.ยะลา พ.ต.ท.เฉลิมชัย เพชร กาศ เป็น สวญ.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ชนินทร์ จินเดหวา เป็น รอง ผกก.ชถ.1 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ชูชาติ ชิณวงศ์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.พรชัย สุวรรณวงศ์ เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ภูไชยวัฒน์ นทีรัตน์ เป็น สวญ.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา พ.ต.ท.มะตาฮา มูหนะ เป็น สวญ.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.มารุต คำเล็ก เป็น อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.เรืองศักดิ์ บัวแดง เป็น รอง ผกก.ปพ.ศชต. พ.ต.ท.ศุภชัช ยีหวังกอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา พ.ต.ท.สนธยา ธูปทอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.ท.สมชาย จันยัง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สมพร ดำราษฎร์ เป็น สวญ.สภ.โล๊ะจูด จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สัญญา โพชสาลี เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.
   
พ.ต.ท.สุจริต วงษาเกษ เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.สุรนันท์ ชอบงาม เป็น สวญ.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา พ.ต.ท.โสภณ สายสุรีย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เบตง จว.ยะลา พ.ต.ท.อุทัย ชัยมาลา เป็น สวญ.สภ.ยะรม จว.ยะลา พ.ต.ท.หญิงพรจันทร์ แก้วเลิศประเสริฐ เป็น รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ธีรยุทธ ธานี เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.นิกิตติ์พร เมฆาประสิทธิ์ เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.มาหะมะ เจ๊ะมะ เป็น สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.วีรศักดิ์ ไชยมณีย์ เป็น สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.สมใจ เมืองหมิ้น เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สุวรรณ มณีโชติ เป็น สว.กก.ซถ. 2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.อนุสรณ์ จันทร์กลับ เป็น สว.บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.กฤติภัฐ์ หนูช่วย เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.ครรชิต ปานจันทร์ เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา ร.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ สุขวงศ์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา
   
ร.ต.อ.ชาติ นพชำนาญ เป็น สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส  ร.ต.อ.ธัชชัย สุวรรณ์ เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.ประเทือง สุวรรณชาตรี เป็น สวป.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ร.ต.อ.วันชัย นนท์อ่อน เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ.สมหมาย มะณีจันทร์ เป็น สว.สส.สภ.ยะรม จว.ยะลา ร.ต.อ.สุชาติ หมีลำพอง เป็น พงส.(สบ2) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ร.ต.อ.หญิงวลัยพร จิตณรงค์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 126/2554
   
พ.ต.ท.จิรเดช พระสว่าง เป็น ผกก.ซถ.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ฉลอง สุขจันทร์ เป็น ผกก.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา พ.ต.ท.ชูเกียรติ ภูกาบพลอย เป็น ผกก.ซถ.1 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ประยงค์ โคตรสาขา เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.พิทักษ์ อุทัยธรรม เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ เป็น ผกก.สส.1บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.วรา เวชชาภินันท์ เป็น ผกก.ฝปค.ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ เป็น ผกก.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สันติ เหล่าประทาย เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สำเนียง ลือเจียงคำ เป็น ผกก..ฝอ.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.สุคนธ์ ศรีอรุณ เป็น ผกก.สภ.กาบัง จว.ยะลา พ.ต.ท.อวัช มูลศิริ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.อุทัย กวินเทวาธร เป็น ผกก.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.จักราวุธ บุญเรือง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี
   
พ.ต.ท.ดิเรก โฉมยงค์ เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.พรชัย ขวัญปัญญา เป็น รอง ผกก.ซถ.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.หญิงจริยา คำจันทร์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.หญิงนันทวรรณ เจริญวานิช เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.พิชิต คณะเมือง เป็น สวป.สภ.มายอ จว.ปัตตานี ร.ต.อ.หญิงนฤมล ผาสุก เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงนัชฎาพร ธนัญชัย เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงวีระวรรณ ศิริตะโร เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงสุดา หวานนุ่น เป็น สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต.

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 127/2554
   
พ.ต.อ.ธรธร พัสดุประดิษฐ์ เป็น ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.วชรศาสน์ ทองยิ่ง เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.หญิง อรพิมล โชคสมบัติ เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ศชต. พ.ต.ต.ทัศพล สุวรรณบูลย์ เป็น สว.จร.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.ต.บัญจง จันทรเกษร เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ต.มิตร คนชุม เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

Read More....

บทความที่ได้รับความนิยม